El petit llibre “Justícia Restauradora: Principis i Pràctiques” de Howard Zehr és un llibre fonamental que explora de forma sintètica els principis i les pràctiques de la justícia restaurativa. Voldria destacar algunes idees principals Zehr aborda en aquesta obra:

Howard Zehr introdueix conceptes bàsics de la justícia restaurativa i els diferencia del sistema de justícia penal tradicional. Exposa com la justícia restaurativa posa l’èmfasi en reparar el dany causat, enfrontar-se a les conseqüències de les accions i restablir les relacions comunitàries.

Els principis fonamentals de la justícia restaurativa, inclouen el reconeixement del dany, la responsabilitat de l’infractor i la reintegració a la comunitat. Aquestes “Tres R” són un component central de la seva filosofia.

També subratlla la importància de la participació activa de les víctimes (les persones que han sofert els danys), els infractors (les persones que han provocat els danys) i altres membres de la comunitat en el procés de justícia restaurativa. Això permet que totes les parts expressin les seves perspectives i necessitats.

En el llibre es descriu breument pràctiques de la justícia restaurativa, com les conferències restauratives, els cercles de pau i altres formes de diàleg i mediació. Detalla com aquests processos faciliten la comunicació, la comprensió i la reconciliació.

Tres pilars de la justícia restauradora, segons Howard Zehr
1. La justícia restauradora se centra en el dany.
2. les males pràctiques o els danys comesos generen obligacions.
3. La justícia restauradora promou el compromís i la participació.

La justícia restaurativa i la comunicació noviolenta (CNV)

La justícia restaurativa i la comunicació noviolenta (CNV) tenen força punts en comú, ja que tots dos enfoquen les relacions humanes i la resolució de conflictes de manera pacífica i respectuosa:

  1. Promouen la resolució de conflictes sense recórrer a la violència física o emocional mitjançant la reconciliació i la reparació, en lloc de la punició.
  2. Es basen en la idea que la comunicació efectiva és essencial per a la construcció de relacions saludables, resoldre conflictes i garantir que totes les veus siguin escoltades.
  3. Busquen humanitzar les relacions i les interaccions entre les persones. Això significa tractar-se amb respecte, reconèixer la humanitat i les necessitats de cadascú. I buscar solucions que considerin aquesta humanitat.
  4. Reconeixen que les emocions i les necessitats són factors importants en les relacions i en la resolució de conflictes. Tant la CNV com la justícia restaurativa animen a les persones a identificar i expressar les seves emocions i les seves necessitats de manera clara i respectuosa.

La justícia restaurativa i la Comunicació No Violenta comparteixen una visió centrada en la humanitat, l’empatia, la comprensió i la resolució pacífica i respectuosa dels conflictes . Per mi, són enfocaments complementaris que poden ser utilitzats junts per promoure una escola més justa, inclusiva i compassiva.