En un context d’una educació de qualitat, més enllà de les competències tècniques professionals que els docents ja tenen assolides per la seva formació, caldrà actualitzar i ampliar les competències professionals docents per a ensenyar en un context exigent i complex. Algunes de les competències sobre les quals penso que val la pena reflexionar són les següents:

 1. Capacitat d’organitzar i desenvolupar situacions d’aprenentatge
  És a dir, més enllà del domini de la disciplina, saber aterrar els continguts d’aprenentatge i les competències a desenvolupar en forma d’objectius d’aprenentatge adequats als alumnes. I fer-ho a partir de les representacions, capacitats i competències dels alumnes.
 2. Capacitat de promoure l’aprenentatge de tots els estudiants
  És a dir, considerar la personalització de l’aprenentatge i oferir propostes ajustades a les necessitats autèntiques i al desenvolupament de cada aprenent. Aprofitar els obstacles i els errors com a oportunitats d’aprenentatge des d’una aproximació formativa de l’avaluació i del feedback respectuós i de qualitat amb tots els estudiants.
 3. Capacitat d’equilibrar les diferents dimensions de l’aprenentatge
  És a dir, garantir el progrés individual i col·lectiu dels estudiants desenvolupant fórmules d’aprenentatge cooperatiu, de coavaluació formativa, de corresponsabilitat… per donar sortida a objectius de formació integral com ara els que inclouen els vessants cognitiu, social, emocional i ètic de l’educació.
 4. Capacitat de comprometre i motivar els alumnes en el seu aprenentatge
  És a dir, promoure el desig d’aprendre, explicitar les relacions entre els sabers i ampliar els horitzons de desig de coneixement dels estudiants. Ningú no demana aprendre allò que desconeix, així que descobrir àmbits de coneixement, estimular noves experiències, ampliar els referents… és part de les competències professionals d’un docent en una escola de qualitat.
 5. Capacitat de treballar amb l’equip docent del centre
  És a dir, participar de forma responsable del projecte d’escola i promoure l’aprenentatge entre els professionals del centre. Desenvolupar el capital social i humà de l’organització és un deure que reverteix en la qualitat de tota la comunitat educativa, enriqueix les competències professionals i permet aprendre dels i amb els altres. També permet millorar les relacions i contribueix a resoldre els conflictes personals i professionals que formen part del dia a dia de qualsevol organització humana.
 6. Capacitat de regular la formació contínua pròpia
  És a dir, saber reflexionar sobre les pràctiques pròpies, revisar-les i millorar-les. Contribuir que el centre educatiu pugui desenvolupar una formació comuna entre col·legues, alhora que es desenvolupa el creixement didàctic i pedagògic personal. L’aprenentatge permanent és una condició indispensable de les escoles que milloren i es transformen, perquè contínuament sorgeixen noves necessitats i nous reptes educatius i professionals.

Per a pensar-hi amb més fonament:

PERRENOUD, Philippe
Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje
Barcelona, 2005; Editorial Graó