En un món ideal, els equips de persones hauríem de ser capaços de gestionar-nos i treballar òptimament. Però l’experiència ens demostra tossudament que no tenim prou expertesa en el treball en equip per aconseguir-ho fàcilment. Per això existeix la figura del facilitador, que ens ajuda a ser un millor equip o grup de treball.

Un facilitador no és un expert en determinat contingut, ni un formador, ni un mentor. És una persona que té el rol de donar suport a l’equip perquè tothom pugui oferir la seva millor aportació a la qüestió que ens ocupa, sigui quina sigui. En aquest sentit, no és un expert en el contingut de la sessió, sinó en la facilitació de processos de treball col·lectiu.

Més enllà de les diferents tècniques o metodologies de conducció d’una sessió de treball, els quatre principals objectius d’una bona facilitació són els següents:

Garantir la participació de tothom
En una sessió de treball d’un grup de persones, n’hi ha que, per la seva extroversió, el seu rol dominant o el càrrec que exerceixen, intervenen tota l’estona i ocupen el temps i l’espai de persones més discretes o tímides. També l’autocensura limita la participació i, per tant, la renúncia a exposar idees o reflexions que poden tenir un gran valor per al problema o tema que s’està abordant. El facilitador ha de trobar mecanismes per garantir la participació de tothom, perquè cap aportació de qualitat no pugui ser ignorada i la vàlua de tothom pugui ser reconeguda.

Promoure la comprensió mútua
Davant de diferents posicions o criteris, cal separar les persones de les idees i acceptar com un regal l’existència de diferències en els punts de vista, plantejaments, valors, etc. Un discurs únic és molt empobridor i limitant per a la cerca de solucions i propostes de qualitat. El facilitador ha de trobar mecanismes per evitar les posicions rígides que impedeixen la comprensió mútua i l’acceptació de la riquesa de les diferències.

Cercar sempre solucions inclusives
Un problema greu en el treball en equip és la mentalitat de guanyar/perdre que hi ha implícita en molts debats: sembla que si la nostra idea no “guanya”, nosaltres “perdem”. El facilitador ha de treballar per incloure en la solució tota la diversitat possible de les aportacions dels assistents, entenent que una solució que integri més perspectives és millor que una solució sectorial que s’imposi al conjunt dels membres de l’equip.

Conrear la responsabilitat compartida
A les organitzacions, la participació en la comprensió d’un problema i en la presa de decisions és una condició necessària per a la implicació en les mesures que es puguin prendre. El grau de compromís es correlaciona amb el grau de participació. Això també implica que “l’autoritat” ha de compartir el poder sobre les decisions i assumir una responsabilitat distribuïda, una de les bases del treball en equip.

Sessió de facilitació amb l'equip impulsor de l'Escola Santiago Ramon y Cajal
Sessió de facilitació amb l’equip impulsor de l’Escola Santiago Ramon y Cajal